Associació AETREC

Asociación Profesional de Terapeutas TREC Acreditados

La Associació de Teràpia Racional Emotiva Conductual (AETREC) ha estat establerta per alumnes i exalumnes del Institut RET de tot el territori nacional.

És una associació sense ànim de lucre i amb l'objectiu de difondre, investigar, desenvolupar i aplicar la teoria i la pràctica de la TREC en diferents àmbits de la salut, l'educació i de les relacions laborals.

Els membres acreditats podran publicar articles, recerques, treballs i cursos. Així mateix, gaudiran de descomptes en seminaris, cursos, llibres i altres publicacions.

La AETREC pretén publicar una revista professional digital semestral amb les últimes novetats, articles, recerques i avanços en TREC.

La seu se situarà en el local formatiu del Institut RET de Barcelona, situat al carrer aragó 186, principal 2n 08011 Barcelona.

La web de la AETREC és http://www.aetrec.org

Els seus principals fins són:

a) Fomentar la recerca, estudis i formació en Teràpia Racional Emotiva Conductual.

b) Fomentar i divulgar el coneixement dels enfocaments TREC en la psicoteràpia.

c) Contribuir a la formació i actualització dels professionals en la Teràpia Racional Emotiva Conductual.

d) Col·laborar amb entitats afins a Espanya i l'estranger.

ÒRGANS DE GOVERN

La AETREC està regida per l'Assemblea General i la Junta Directiva que està supeditada a ella.

La Assemblea General està formada per tots els membres associats i es reunirà anualment. És l'òrgan suprem de decisió i expressió, els acords de la qual seran per majoria.

La Junta directiva està formada per: President, Vicepresident, Presidents d'Honor, Comitè Científic, Secretari, Tresorer i Vocals.

Són funcions de la Junta Directiva:

a. Convocar les Assemblees Generals i executar els acords resultants.

b. Programar les activitats pròpies de l'Associació.

c. Portar la gestió administrativa i econòmica.

d. Sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General el pressupost anual d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de l'any anterior.

e. Desenvolupar el Reglament Intern d'aquesta Associació.

f. Resoldre sobre l'admissió, sanció i expulsió de socis.

g. Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l'Associació.

MEMBRES ASSOCIATS

Format per estudiants i ex-estudiants que havent obtingut l'acreditació d'acord amb els criteris establerts, tinguin interès a servir les finalitats de l'Associació Espanyola de Teràpia Racional Emotiva Conductual i siguin admesos per la Junta Directiva.

Els seus funcions són:

a) Exercitar el dret de veu i vot en les Assemblees Generals.

b) Conferir per escrit la seva representació en les Assemblees Generals a altres membres.

c) Estar informats de l'estat de comptes dels ingressos i despeses formalitzades a principi de l'exercici anual.

d) Ser nomenat membre de la Junta Directiva en la forma que determinen els Estatuts.

e) Posseir un exemplar dels Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius.

f) Impugnar els acords i actuacions que siguin contraris als Estatuts.

g) Ser sentit amb caràcter previ a una sanció o a l'expulsió i ser informat dels fets que donin lloc a tal mesura, podent recórrer tal decisió davant l'Assemblea General Extraordinària, qui, en última instància, resoldrà.

ACREDITACIONS

Són funcions del Comitè Científic:

 • L'acreditació de terapeutes racional emotiu-conductuals

La AETREC proporcionarà un llistat de terapeutes qualificats per a exercir la TREC, amb les seves dades de contacte. Per a ser membre haurà d'emplenar-se uns requisits d'entrenament en TREC, hores de supervisió i pràctica, així com seguir els codis ètics de la pràctica clínica.

 • L'acreditació de supervisors i entrenadors en TREC

L'associació també pretén ser un sistema per al reconeixement de formadors en TREC.

Contacti amb nosaltres

  Especialitat clínica:

  PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

  Formació Professional:

  Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions

  Para confirmar que no eres un robot, escribe este código a continuación: captcha